FANDOM


Academia SensenAnimeDiamond no Ace
Eijun SawamuraEpisodio 1Episodio 10
Episodio 11Episodio 12Episodio 13
Episodio 14Episodio 15Episodio 16
Episodio 17Episodio 18Episodio 19
Episodio 2Episodio 20Episodio 21
Episodio 22Episodio 23Episodio 24
Episodio 25Episodio 26Episodio 27
Episodio 28Episodio 29Episodio 3
Episodio 30Episodio 31Episodio 37
Episodio 38Episodio 4Episodio 5
Episodio 51Episodio 52Episodio 57
Episodio 58Episodio 59Episodio 6
Episodio 60Episodio 61Episodio 62
Episodio 63Episodio 64Episodio 65
Episodio 66Episodio 67Episodio 68
Episodio 7Episodio 8Episodio 9
Go EXCEED!!Jun IsashikiKuramochi Youichi
Kōsei AmahisaKōshū OkumuraLista de Episodios de Diamond no Ace
Mei NarumiyaMiyuki KazuyaPerfect HERO
Preparatoria SeidōWiki Diamond no Ace
Archivo:Amahisa01.pngArchivo:Anime Slider.pngArchivo:Comp Infantil Mei.png
Archivo:Diamond no Ace.pngArchivo:Eijun Sawamura.pngArchivo:Episodio 1.png
Archivo:Episodio 10.pngArchivo:Episodio 11.pngArchivo:Episodio 12.png
Archivo:Episodio 13.pngArchivo:Episodio 14.pngArchivo:Episodio 15.png
Archivo:Episodio 16.pngArchivo:Episodio 17.pngArchivo:Episodio 18.png
Archivo:Episodio 19.pngArchivo:Episodio 2.pngArchivo:Episodio 20.png
Archivo:Episodio 21.pngArchivo:Episodio 22.pngArchivo:Episodio 23.png
Archivo:Episodio 24.pngArchivo:Episodio 25.pngArchivo:Episodio 26.png
Archivo:Episodio 27.pngArchivo:Episodio 28.pngArchivo:Episodio 29.png
Archivo:Episodio 3.pngArchivo:Episodio 30.pngArchivo:Episodio 31.png
Archivo:Episodio 32.pngArchivo:Episodio 33.pngArchivo:Episodio 34.png
Archivo:Episodio 35.pngArchivo:Episodio 36.pngArchivo:Episodio 37.png
Archivo:Episodio 38.pngArchivo:Episodio 39.pngArchivo:Episodio 4.png
Archivo:Episodio 40.pngArchivo:Episodio 41.pngArchivo:Episodio 42.png
Archivo:Episodio 43.pngArchivo:Episodio 44.pngArchivo:Episodio 45.png
Archivo:Episodio 46.pngArchivo:Episodio 47.pngArchivo:Episodio 48.png
Archivo:Episodio 49.pngArchivo:Episodio 5.pngArchivo:Episodio 50.png
Archivo:Episodio 51.pngArchivo:Episodio 52.pngArchivo:Episodio 53.png
Archivo:Episodio 54.pngArchivo:Episodio 55.pngArchivo:Episodio 56.png
Archivo:Episodio 57.pngArchivo:Episodio 58.pngArchivo:Episodio 59.png
Archivo:Episodio 6.pngArchivo:Episodio 60.pngArchivo:Episodio 61.png
Archivo:Episodio 62.pngArchivo:Episodio 63.pngArchivo:Episodio 64.png
Archivo:Episodio 65.pngArchivo:Episodio 7.pngArchivo:Episodio 8.png
Archivo:Episodio 9.pngArchivo:Favicon.icoArchivo:Goexceedcover.jpg
Archivo:Harruichi90.pngArchivo:Header.pngArchivo:Jun Isashiki Anime.png
Archivo:Jun Isashiki Manga.pngArchivo:Manga Slider.pngArchivo:Mei100.png
Archivo:Mei94.pngArchivo:MeiNarumiya90.pngArchivo:MeiNarumiya91.png
Archivo:MeiNarumiya92.pngArchivo:Mei Entrenador Molesto.pngArchivo:Mei Narumiya Anime.jpg
Archivo:Mei Secundaria Talentos.pngArchivo:Mei consolado.pngArchivo:Miyuki anime.jpg
Archivo:Miyuki manga.pngArchivo:Okumura02.pngArchivo:Partidos Slider.png
Archivo:Perfecthero.jpgArchivo:Personajes Slider.pngArchivo:Preparatoria Seidō.jpg
Archivo:Rostro Narumiya.pngArchivo:SE anime.jpgArchivo:SE manga.jpg
Archivo:Volumen 1.pngArchivo:Wiki-backgroundArchivo:Wiki-wordmark.png
Archivo:Yukivs.Narumiya.png